תקנון חולצה צהובה

תקנון מבצע  "קליפ יום הולדת 20 לבובספוג"

 1. הגדרות

חברת ענני תקשורת בע"מ (להלן: "ענני") וערוץ ניקלודאון (להלן: "הערוץ") מקיימים מבצע נושא פרסים באפליקציית ניק (להלן: "אתר המבצע") שתנאי ההשתתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן: "המבצע").

 1. פרשנות

2.1.    בכל מקום בו מצויין "ענני" הכוונה גם לחברת ענני ערוצים בע"מ.

2.2    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.

2.3.    בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

2.4.    החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.

2.5.    מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף המחשבים, האינטרנט והסלולר.

 1. תקופת המבצע

3.1.    המבצע יחל בתאריך  12.6.2019 בשעה  12:00 וימשך עד ליום ה- 4.7.2019 בשעה 23:59 (להלן: "תקופת המבצע").

3.2.    ענני לא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה למבצע לאחר סיומה של תקופת המבצע. כמו כן, ענני שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת המבצע, להקדימו או להאריכו, ללא הודעה מראש.

 1. כללי המבצע, תנאי ההשתתפות בו והפרסים

  1.  במהלך תקופת המבצע יעלה הערוץ החל מיום 12.6.19 בשעה  12:00 פרומו בערוץ הקורא למשתתפים להיכנס לאפליקציית ניק ולשלוח תמונה שלהם לובשים חולצה צהובה. (להלן: "התמונה").

4.2.    לצורך מבצע זה ייחשב כמשתתף כל אדם אשר עמד בכל התנאים הבאים במצטבר ("משתתף"); (1) נכנס לאפליקציית ניק, פעל בהתאם להוראות המצויות באתר המבצע ובתקנון זה (2) העלה לאפליקציה תמונה שלו לבוש בחולצה צהובה.

 1. בתום תקופת הפעילות יערוך צוות מטעם הערוץ מכל התמונות  קליפ צהוב ושמח לכבוד יום ההולדת של בובספוג שישודר בפלטפורמות הדיגיטל והיח"צ של הערוץ. 

 2. בנוסף, בתום תקופת המבצע יבחר צוות מטעם הערוץ את התמונות המקוריות / מצחיקות / מעניינות ביותר ויצור קשר עם המשתתפים שהעלו תמונות אלו על מנת לעדכן בהמשך הפעילות.

 3. מובהר כי יתכן כי שמות המשתתפים לרבות התמונה אשר שלחו יפורסמו באפליקציית ניק ובערוץ ניק.

 1. הפרסים וכללי הזכייה בהם

5.1.   החברה תעניק כפרס למשתתפים שילוב תמונות המשתתפים בקליפ לרגל יום הולדת 20 של בובספוג אשר ישודר במדיות הדיגיטליות השונות.

בנוסף, המשתתפים שישלחו את התמונות המקוריות / מצחיקות / מיוחדות יזכו שהתמונה ששלחו תופיע בקליפ מיוחד לרגל יום הולדת 20 של בובספוג בערוץ ניקלודאון ו/או בערוצים נוספים.  החברה רשאית להציע באמצעות חברה מסחרית כלשהי, פרסים חלופיים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. על כן, המשתתפים ו/או הזוכים מוותרים על כל טענה כלפי החברה ו/או הערוץ ו/או מי מטעמם בעניין זה.

5.3     החברה תיצור קשר עם המשתתפים שהעלו את התמונה המקורית / מצחיקה / מיוחדת ביותר על מנת לעדכן אותם בהנחיות להמשך. מובהר בזאת, כי האחריות הבלעדית על הקלדת ו/או שליחת הפרטים האישיים, באמצעותם ניתן לאתר את המשתתפים כאמור בתקנון זה, חלה על המשתתפים עצמם ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ענני ו/או מי מטעמה בעניין זה.

5.4.    משתתף שלא השיב להודעה שקיבל מאת החברה במשך 24 שעות מיום הודעת הזכייה, השתתפותו בהמשך הפעילות תבוטל וייבחר אחר במקומו.

5.5     המשתתפים שתמונתם תשולב בקליפ אשר ישודר בערוץ יקבעו על פי שיקול דעתם הבלעדי של צוות השופטים מטעם הערוץ. ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך. כל משתתף יכול לזכות פעם אחת בלבד.

5.7.    למען הסר ספק מובהר בזה, כי הזכייה בפרסים כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. כל הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותו של הזוכה או בקשר למימוש הפרס, לרבות הוצאות מיוחדות בגין מגבלות של הזוכה וכיו"ב, יחולו על הזוכה עצמו בלבד.

5.8.    ענני שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרסים ו/או להציע פרסים חלופיים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.9.    ענני תהיה זכאית לפרסם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את שמו ופרטיו, לרבות תמונתו, של כל זוכה באמצעי התקשורת כפי שתמצא לנכון, ועצם ההשתתפות במבצע מהווה הסכמתם של המשתתפים ו/או הזוכים לפרסום כאמור. ענני שומרת לעצמה את הזכות להתנות את קבלת הפרס בהסכמה של הזוכה לפרסום פרטיו כזוכה כאמור.

5.10    ההשתתפות במבצע וזכייתו של המשתתף בפרס עשוייה להיות מסוקרת באמצעי תקשורת שונים, לרבות אך לא רק לצורך קידומה של ענני ו/או הערוץ. בהשתתפותו במבצע מביע המשתתף את הסכמתו לסיקור זכייתו ב-facebook, רדיו, בטלוויזיה ובעיתונות ו/או בכל מדיה אחרת כפי שענני תמצא לנכון. 

5.11   מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, ענני שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את הזכייה בפרס אם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יש בהתנהלות הזוכה משום הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין.

 1. כללי

6.1.     תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות במבצע, מהוה הסכמה מלאה לכל האמור בו.

6.2     ענני ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל טענה של מי מהמצולמים בתמונה. באחריות מעלה התמונה המבצע לקבל את הסכמת המצולמים בתמונה כי התמונה תועלה על ידו לאתר המבצע.

6.3     ענני ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במבצע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או באתר המבצע ו/או באתר הערוץ, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטת ענני ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו אף משתתף בכל סעד ו/או זכות, למעט כאמור במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהיה ענני רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את המבצע, לשנות את כמות הפרסים ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון המבצע ותחייב כל אדם ו/או משתתף במבצע. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות למשתתף כלשהו במבצע, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט ענני עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי ענני אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות כל הוצאה, אבדן, הפסד וכיו"ב, שיגרמו לאדם כלשהו, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, לרבות למשתתף כלשהו במבצע, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש במבצע ו/או עקב הפעולות שתנקוט ענני כאמור.

 1. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר, כי במידה ומסיבה כלשהי (לרבות כשלים טכניים ואחרים אשר אינם בשליטת המשתתף) לא יקלטו פרטי הזוכה ו/או התשובות ו/או בשל תקלה טכנית יוכרז משתתף שעל פי תנאי תקנון זה לא היה אמור להיות מוכרז כזוכה במבצע כזוכה או תימסר לו בשגגה הודעה כי זכה ("הזוכה השגוי"), כי אז לענני אין ולא תהא כל אחריות ו/או חובה כלפי הזוכה ו/או הזוכה השגוי ו/או כל משתתף במבצע ו/או כל אדם אחר ולא תעמוד למי מהם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ענני בקשר לכך.

 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות במבצע הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות במבצע, וכי בכל מקרה ההשתתפות במבצע לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם המבצע, ניהולו, תוצאותיו ו/או כל הכרוך בו.

 3. המשתתף במבצע מודע לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, לרבות מערכות התקשורת, המחשוב והרישום, מערכות אלו הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבת תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר קליטת הפרטים במערכות הרלוונטיות ו/או שיבוש בתשובות לשאלות ו/או בקליטת מועד ההשתתפות של כל משתתף.

 4. כל משתתף במבצע מצהיר בזאת כלפי ענני באופן בלתי חוזר כי אין לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ענני בכל הקשור במישרין או בעקיפין במבצע. ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או הזוכה וענני ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית כלפי המשתתף ו/או הזוכה לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אובדן ו/או הוצאה אשר ייגרם למשתתף ו/או הזוכה ו/או למי מטעמם, בקשר ישיר או עקיף עם המבצע.

 5. כל תמונה ו/או חומרים אחרים המועלים לאתר ומפורסמים ע"י משתתפי המבצע הינם באחריותם המלאה והבלעדית והינם אחראים לכל תוצאה שתנבע מפרסומם.

 6. המשתתף מבין כי השתתפות בפעילות היא הצהרה המשתתף מאשר כי קבל הסכמת הוריו להעלות את התמונה ולכלול אותה בקליפ לרגל יום הולדת 20 של בוב ספוג אשר ישודר בכל המדיות הדיגיטליות.

 7. ענני לא תישא בכל אחריות שהיא בקשר לתמונות שהעלה המשתתף. המשתתף מאשר כי הינו בעל כל הזכויות בתמונות ו/או הינו המייצג החוקי של בעל הזכויות בתמונות וכי הינו רשאי למוסרם לפרסום. המשתתף מאשר כי ככל שאינו היוצר בעל הזכות בתמונה, הינו בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתיר לו למסור את התמונה לפרסום. המשתתף מאשר כי הינו מעניק לענני בעצם השתתפותו במבצע רישיון חינם, בלתי מוגבל בזמן ובלתי ניתן לשלילה, להשתמש בתמונות, בכל דרך, לרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, לשדר (לרבות בשידור חי), להציג לציבור, לבצע בציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתמונה בכל דרך נוספת. המשתתף מסכים להעניק לענני את הזכות להעניק רישיון משנה לשימוש בזכויות אלה לכל צד שלישי בכל מדיה שהיא ובכלל זאת גם במקרה שענני, או צד שלישי יפיקו הכנסה בגין השימוש שייעשה בתמונות.

 8. המשתתף מתחייב לפצות את ענני ו/או לשפותה מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק בקשר לתמונות שפורסמו על ידו.   

 9. הזכייה  בפרס הינה באחריותו הבלעדית של הזוכה וענני לא תשא בכל אחריות בקשר לפרס, לרבות טיבו, איכותו, ולכל נזק העלול להיגרם לזוכה שיקבל אותו ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי בקשר עם הפרס ו/או מימושו. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ענני בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה שתגרם לו במישרין ו/או בעקיפין עם הפרס ו/או מימוש הפרס.

 10. ענני תהיה רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את המבצע ו/או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם ו/או את הפרס ו/או את מרכיביהם, בהודעה אשר תתפרסם באתר המבצע. מוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי המבצע.

 11. כל הזכויות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות הקניין הרוחני במבצע ו/או בתכנים הכלולים בו שייכות לענני ואין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם או לשמור ברשות המשתתף כל חלק מן הנ"ל. מובהר בזאת, כי למעט הקבוע בתקנון זה ובכפוף להוראות כל דין חל, אין לעשות כל שימוש בכל תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו, צליל, קוד מקור, קוד יעד, תוכנה, תוכן או בכל זכות אחרת של ענני מבלי לקבל הסכמתן לכך מראש ובכתב. 

 12. עובדי ענני אינם רשאים להשתתף במבצע. האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ"ל. לעניין סעיף זה, "בני משפחה" - אבא, אמא, אח, אחות,בן-זוג, בן, בת.

לבירורים ושאלות ניתן לפנות לכתובת nick@nick.co.il   או לדף הפייסבוק של "ערוץ ניקלודיאון" https://www.facebook.com/israelnick

6.12   סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע למבצע ו/או לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו בישראל.