תקנון סקר ערוצים

תקנון מבצע  "פעילות סקר ערוצי ענני תקשורת"


1.    הגדרות

חברת ענני ערוצים בע"מ וחברת ענני תקשורת בע"מ (להלן ביחד ולחוד: "ענני")  מקיימת פעילות נושאת פרסים (להלן: "המבצע") בעמוד הפייסבוק של ערוצי הלייףסטייל (להלן:"הערוצים") בכתובת 
https://www.facebook.com/Foodchannel.il
https://www.facebook.com/tyulimchannel
https://www.facebook.com/GoodLifeChannel
https://www.facebook.com/briutchannel
 (להלן: אתר המבצע"), וזאת  בהתאם לתנאי תקנון זה. 
 


2.    פרשנות

2.2    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.

2.3.    בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

2.4.    החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.

2.5.    מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף המחשבים, האינטרנט והסלולר.


3.    תקופת המבצע
3.1.    המבצע יערך החל מיום  10.2.2020 ועד ליום ה- 16.2.2020 (להלן: "תקופת המבצע"). 
3.2.    ענני לא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה למבצע לאחר סיומה של תקופת המבצע. כמו כן, ענני  שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת המבצע, להקדימו או להאריכו, ללא הודעה מראש.

4.    כללי המבצע ותנאי ההשתתפות 

4.1    במהלך תקופת המבצע יעלה בעמוד של אתר המבצע סקר הבוחן את הרגלי הצפייה והגלישה של המשתתפים. המשתתפים יתבקשו למלא פרטי התקשרות. 
4.2    לצורך המבצע ייחשב כמשתתף כל אדם אשר נכנס כניסה לעמוד המבצע,  ענה על כל שאלות הסקר בהתאם להוראות ולהנחיות המצויות באתר המבצע ובתקנון זה ומילא את פרטי ההתקשרות (להלן -     משתתף"). 
4.3    כל משתתף יכול להשיב לסקר פעם אחת בלבד. 
 


5    אופן בחירת הזוכים

 5.1    בתום תקופת המבצע ישלוף צוות אשר ייבחר על פי שיקול דעתה הבלעדי של ענני מבין עובדי הערוצים (להלן: "צוות השופטים") את שני המשתתפים החציוניים מבין כלל המשתתפים שהשיבו על הסקר באתר המבצע, והם יוכרזו כזוכים. 
5.2    קביעת הזוכים תבוצע באמצעות המנגנון הבא:    
המשתתפים ימוספרו באופן שהמשיב הראשון לסקר באמצעות אתר המבצע הוא מס' 1, המשיב שלאחריו הוא מס' 2 וכך הלאה.        
כדי לקבוע מי הם שני המשתתפים החציוניים, יופחת המספר 2 ממספר כלל המשתתפים שהשיבו לסקר (להלן בסעיף זה בלבד – "מספר הביניים"), והמשתתף ממנו יתחיל הטווח של שני הזוכים הינו בעל המספר הסידורי המתקבל מן התוצאה הבאה: 
כאשר מספר המשתתפים הינו זוגי: מספר הביניים לחלק לשתיים, וכאשר מספר המשתתפים הינו אי זוגי: מספר הביניים לחלק לשתיים+0.5.     
כלומר: אם ישיבו נכונה, לדוגמא, 180 משתתפים (מספר זוגי), מספר הביניים הוא         178 (180-2) ושני הזוכים הם המשיבים בטווח שמתחיל ב-89 [178/2=89] , כלומר – משיבים מס' 89 ו-90.     
ואם ישיבו נכונה, לדוגמא, 201 משתתפים (מספר אי זוגי), מספר הביניים הוא 199 (201-2) ושני הזוכים הם המשתתפים בטווח שמתחיל ב-100 [199/2+0.5=100], כלומר – משיבים מס' 100 ו-101.
 


6.    הפרסים וכללי הזכייה בהם
6.1    כל אחד מן הזוכים יזכה בהזמנה זוגית לסט הצילומים של העונה החדשה של "מסיבת יצירה". הצילומים צפויים להיערך במהלך חופשת פסח אך ייתכנו שינויים, והזוכים יעודכנו על התאריכים הרלוונטיים (להלן: "הפרס").
6.2    במידה ומסיבה כלשהי תבוטל זכייתו של זוכה כלשהו, תהא ענני  רשאית להעביר את הפרס לזוכה אחר שנבחר על ידה.  כמו כן, ענני תהא רשאית להציע, באמצעות חברה מסחרית כלשהי, פרסים חלופיים, על פי שיקול דעתה הבלעדי. על כן, המשתתפים ו/או הזוכים מוותרים על כל טענה כלפי ענני  ו/או מי מטעמה בעניין זה. 
6.2     ענני תיצור קשר עם הזוכה באמצעות פרטי הקשר אותם מילא באתר המבצע. מובהר בזאת, כי האחריות הבלעדית על מילוי ו/או שליחת פרטי בקשר, באמצעותם ניתן לאתר את המשתתפים הזוכים כאמור בתקנון זה, חלה על המשתתפים עצמם ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ענני ו/או מי מטעמה בעניין זה.
6.3      זוכה שענני לא הצליחה לאתרו במשך 48 שעות ממועד הודעת הזכייה, זכייתו תבוטל וייבחר זוכה אחר במקומו. 
6.4    הזוכה יקבע על פי שיקול דעת הבלעדי של צוות השופטים מטעם ענני. ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך. 
6.5     הפרס הינו אישי לזוכה בלבד, ואינו ניתן להעברה, הסבה, לשעבוד, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. על אף האמור, ענני תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להתיר שינוי בזהות מממש הפרס, לפי בקשתו של הזוכה.
6.6     למען הסר ספק מובהר בזה, כי הזכייה בפרסים כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. כל הוצאה נוספת בקשר להשתתפותו של הזוכה או בקשר למימוש הפרס, לרבות הוצאות מיוחדות בגין מגבלות של הזוכה וכיו"ב, יחולו על הזוכה בלבד.
6.7    ענני שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרסים ו/או להציע פרסים חלופיים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
6.8     ענני תהיה זכאית לפרסם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את שמו ופרטיו, לרבות תמונתו של הזוכה באמצעי התקשורת כפי שתמצא לנכון,  ועצם ההשתתפות במבצע מהווה הסכמתם של המשתתפים ו/או הזוכים לפרסום כאמור. ענני שומרת לעצמה את הזכות להתנות את קבלת הפרס בהסכמה של הזוכה לפרסום פרטיו כזוכה כאמור.
6.9      ההשתתפות במבצע וזכייתו של המשתתף בפרס עשויה להיות מסוקרת באמצעי תקשורת שונים, לרבות אך לא רק לצורך קידומה של ענני ובהשתתפותו במבצע מביע המשתתף את הסכמתו לסיקור זכייתו ב-facebook, רדיו, בטלוויזיה ובעיתונות ו/או בכל מדיה אחרת כפי שענני תמצא לנכון.  
6.10    מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, ענני שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את הזכייה בפרס אם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מצאו כי יש בהתנהלות הזוכה משום הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין.


7.    כללי
7.1 תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות במבצע, מהוה הסכמה מלאה לכל תנאיו, לתוכנו ולכל האמור בו.
7.2    ענני ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במבצע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או באתר המבצע ו/או באתר הערוץ, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטת ענני ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו אף משתתף בכל סעד ו/או זכות, למעט כאמור במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהיה ענני רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את המבצע, לשנות את כמות הפרסים ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון המבצע ותחייב כל אדם ו/או משתתף במבצע. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות למשתתף כלשהו במבצע, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט ענני עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי ענני אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות כל הוצאה, אבדן, הפסד וכיו"ב, שיגרמו לאדם כלשהו, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, לרבות למשתתף כלשהו במבצע, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש במבצע ו/או עקב הפעולות שתנקוט ענני כאמור.
7.3    מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר, כי במידה ומסיבה כלשהי (לרבות כשלים טכניים ואחרים אשר אינם בשליטת המשתתף) לא יקלטו פרטי הזוכה ו/או התשובות ו/או בשל תקלה טכנית יוכרז משתתף שעל פי תנאי תקנון זה לא היה אמור להיות מוכרז כזוכה במבצע כזוכה או תימסר לו בשגגה הודעה כי זכה ("הזוכה השגוי"), כי אז לענני אין ולא תהא כל אחריות ו/או חובה כלפי הזוכה ו/או הזוכה השגוי ו/או כל משתתף במבצע ו/או כל אדם אחר ולא תעמוד למי מהם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ענני בקשר לכך.
7.4    מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות במבצע הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות במבצע, וכי בכל מקרה ההשתתפות במבצע לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם המבצע, ניהולו, תוצאותיו ו/או כל הכרוך בו.
 

7.5 המשתתף במבצע מודע לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, לרבות מערכות התקשורת, המחשוב והרישום, מערכות אלו הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבת תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר קליטת הפרטים במערכות הרלוונטיות ו/או שיבוש בתשובות לשאלות ו/או בקליטת מועד ההשתתפות של כל משתתף.
7.6    כל משתתף ו/או זוכה במבצע, ע"י השתתפותו ו/או זכייתו,  מצהיר בזאת כלפי ענני באופן בלתי חוזר כי אין לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ענני בכל הקשור במישרין או בעקיפין במבצע. ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או הזוכה וענני ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית כלפי המשתתף ו/או הזוכה לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אובדן ו/או הוצאה אשר ייגרם למשתתף ו/או הזוכה ו/או למי מטעמם, בקשר ישיר או עקיף עם המבצע.
7.7    הזכייה  בפרס הינה באחריותו הבלעדית של הזוכה וענני לא תשא בכל אחריות בקשר לפרס, לרבות טיבו, איכותו, ולכל נזק העלול להיגרם לזוכה שיקבל אותו ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי בקשר עם הפרס ו/או מימושו. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ענני בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה שתגרם לו במישרין ו/או בעקיפין עם הפרס ו/או מימוש הפרס.
7.8    ענני תהיה רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את המבצע ו/או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם ו/או את הפרס ו/או את מרכיביהם, בהודעה אשר תתפרסם באתר המבצע. מוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי המבצע.
7.9    עובדי ענני אינם רשאים להשתתף במבצע. האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ"ל. לעניין סעיף זה, "בני משפחה" - אבא, אמא, אח, אחות,בן-זוג, בן, בת.
7.10    לבירורים ושאלות ניתן לפנות לעמודי הפייסבוק של ערוצי הלייף סטייל.