תקנון - דוליטל

1. הגדרות

חברת וואלה! תקשורת בע"מ באמצעות חברת ענני תקשורת בע"מ ("וואלה!") מקיימת חידון נושא פרסים שתנאי ההשתתפות בו מפורטים בתקנון זה ("החידון").
2. פרשנות

2.1. בכל מקום בו מצויין "וואלה!" הכוונה גם לחברת ענני תקשורת בע"מ ו/או ענני ערוצים בע"מ ו/או ערוץ ניקלודיאון
2.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
2.3. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
2.4. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
2.5. מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף המחשבים, האינטרנט והסלולר.
3. תקופת המבצע

3.1. המבצע יחל בתאריך 20 בפברואר 20 ויסתיים בתאריך 11 במרץ 20 (כולל) ("תקופת המבצע").
3.2. וואלה! לא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה למבצע לאחר סיומה של תקופת המבצע. כמו כן, וואלה! שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת המבצע, להקדימו או להאריכו, ללא הודעה מראש.
4. כללי המבצע ותנאי ההשתתפות בו

4.1. כל המעוניינים להשתתף במבצע יכנסו לאתר המבצע שכתובתו

https://www.teamgo.co.il//dolittle ("אתר המבצע") וימלאו את הפרטים הנדרשים שם ויפעלו בהתאם להוראות המופיעות באתר המבצע ובכפוף לאמור בתקנון זה.
4.4. לצורך מבצע זה ייחשב כמשתתף כל אדם אשר עמד בכל התנאים הבאים במצטבר ("משתתף"); (1) נכנס לאתר המבצע, פעל בהתאם להוראות המצויות באתר המבצע ובתקנון זה ו- (2) ענה על השאלות (כהגדרתן להלן) שהוצגו בפניו באתר המבצע (בין אם נכונה ובין אם לאו).
4.5. במהלך תקופת המבצע תקיים וואלה! באתר המבצע חידון במסגרתו תוצג לכל משתתף שייכנס לאתר המבצע, שאלת טריוויה מתחלפת בנושא המבצע בפורמט של שאלות רב ברירתיות (תשובה אחת נכונה בלבד מתוך מספר תשובות אפשריות) ("השאלות"), והכל בהתאם להסברים ולהוראות שיוצגו למשתתף באתר המבצע.
4.6. במהלך תקופת המבצע, יזכה המשתתף הראשון בכל יום שישלח את התשובה הנכונה לכתובת המייל nick@nick.co.il או דרך הטופס הקיים באתר המבצע. לצורך מבצע זה יום מתחיל בשעה 14:00 בוקר ומסתיים בעבור 24 שעות (בשעה 13:59 של היום למחרת). 
4.8. במידה וזוכה יודיע מראש כי לא יוכל לממש את הפרס, תהא החברה רשאית להעביר את הפרס לבא אחריו ברשימת הפותרים נכונה.
4.9. מובהר בזאת, כי כל משתתף יהיה רשאי להשתתף במבצע פעם אחת בלבד. היה והמשתתף ישתתף יותר מפעם אחת במבצע, וואלה! תראה את השתתפותו הראשונה במבצע (כפי שנקלטה במחשבי וואלה!) כהשתתפותו היחידה במבצע והקובעת לעניין מיקומו ביחס לשאר המשתתפים במבצע ולא תתקבל על השתתפות נוספת מטעם אותו משתתף ואף לא תישמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

5. הפרסים וכללי הזכייה בהם

5.1. החברה תעניק כפרס כרטיס זוגי לסרט "דוליטל" הפותר הראשון בכל יום שיענה נכונה על החידה יזכה בכרטיס זוגי. במידה ומסיבה כלשהי תבוטל זכייתו של הזוכה, תהא החברה רשאית להעביר את הפרס לזוכה אחר שנבחר על ידה. החברה רשאית להציע באמצעות חברה מסחרית כלשהי, פרסים חלופיים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. על כן, המשתתפים ו/או הזוכים מוותרים על כל טענה כלפי החברה ו/או הערוץ ו/או מי מטעמם בעניין זה.
5.2. הפרס יישלח לזוכים בו באמצעות דואר ישראל או דואר אלקטרוני. היה ולא עמד זוכה כאמור באחד או יותר מהתנאים הקבועים בתקנון זה, יועבר הפרס הראשון בו זכה למשתתף הראשון בזמן, אשר ענה נכונה נכנה על השאלה ועמד בכל דרישות התקנון. במקרה זה זכאותו של הזוכה המקורי לפרס תהא בטלה.
5.3. מובהר בזאת, כי האחריות הבלעדית על הקלדת ו/או שליחת הפרטים האישיים, באמצעותם ניתן לאתר את הזוכים כאמור בתקנון זה, חלה על הזוכים עצמם ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד וואלה! ו/או מי מטעמה בעניין זה.
5.5. הפרסים יחולקו על פי שיקול דעתה הבלעדי של וואלה! ובכפוף למלאי הקיים. וואלה! לא מתחייבת לפרס ספציפי, ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
5.6. הפרסים הינם אישיים לזוכה בלבד, ואינם ניתנים להסבה, לשעבוד, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. על אף האמור, וואלה! תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסכים לשינוי בזהות מממש הפרסים, לפי בקשתו של הזוכה.
5.7. למען הסר ספק מובהר בזה, כי הזכייה בפרסים כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. כל הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותו של הזוכה או בקשר למימוש הפרס, לרבות הוצאות מיוחדות בגין מגבלות של הזוכה וכיו"ב, יחולו על הזוכה עצמו בלבד.
5.8. וואלה! שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרסים ו/או להציע פרסים חלופיים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
5.9. וואלה! תהיה זכאית לפרסם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את שמו ופרטיו של כל זוכה באמצעי התקשורת כפי שתמצא לנכון, ועצם ההשתתפות במבצע מהווה הסכמתם של המשתתפים ו/או הזוכים לפרסום כאמור. וואלה! שומרת לעצמה את הזכות להתנות את קבלת הפרס בהסכמה של הזוכה לפרסום פרטיו כזוכה כאמור.
5.10. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, וואלה! שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את הזכייה בפרס אם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יש בהתנהלות הזוכה משום הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין.

6. כללי

6.1. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות במבצע, מהוה הסכמה מלאה לכל האמור בו.
6.2. וואלה! או מי מטעמה לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במבצע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או באתר המבצע ו/או באתר ניקלודיאון, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטת וואלה! ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו אף משתתף בכל סעד ו/או זכות, למעט כאמור במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהיה וואלה! רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את המבצע, לשנות את כמות הפרסים ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון המבצע ותחייב כל אדם ו/או משתתף במבצע. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות למשתתף כלשהו במבצע, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט וואלה! עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי וואלה! אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות כל הוצאה, אבדן, הפסד וכיו"ב, שיגרמו לאדם כלשהו, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, לרבות למשתתף כלשהו במבצע, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש במבצע ו/או עקב הפעולות שתנקוט וואלה! כאמור.
6.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר, כי במידה ומסיבה כלשהי (לרבות כשלים טכניים ואחרים אשר אינם בשליטת המשתתף) לא יקלטו פרטי הזוכה ו/או התשובות לשאלות ו/או בשל תקלה טכנית יוכרז משתתף שעל פי תנאי תקנון זה לא היה אמור להיות מוכרז כזוכה במבצע כזוכה או תימסר לו בשגגה הודעה כי זכה ("הזוכה השגוי"), כי אז לוואלה! אין ולא תהא כל אחריות ו/או חובה כלפי הזוכה ו/או הזוכה השגוי ו/או כל משתתף במבצע ו/או כל אדם אחר ולא תעמוד למי מהם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי וואלה! בקשר לכך.
6.4. המשתתף במבצע מודע לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, לרבות מערכות התקשורת, המחשוב והרישום, מערכות אלו הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבת תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר קליטת הפרטים במערכות הרלוונטיות ו/או שיבוש בתשובות לשאלות ו/או בקליטת מועד ההשתתפות של כל משתתף.
6.5. כל משתתף במבצע מצהיר בזאת כלפי וואלה! באופן בלתי חוזר כי אין לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי וואלה! בכל הקשור במישרין או בעקיפין במבצע. ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או הזוכה ו-וואלה! ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית כלפי המשתתף ו/או הזוכה לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אובדן ו/או הוצאה אשר ייגרם למשתתף ו/או הזוכה ו/או למי מטעמם, בקשר ישיר או עקיף עם המבצע.
6.6. השימוש בפרסים הינו באחריותו הבלעדית של הזוכה ו-וואלה! לא תשא בכל אחריות בקשר לפרסים, לרבות טיבם, איכותם, ולכל נזק העלול להיגרם לזוכה שיקבל אותם ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי בקשר עם הפרסים ו/או מימושם. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי וואלה! בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה שתגרם לו במישרין ו/או בעקיפין עם הפרסים ו/או מימוש הפרסים.
6.7. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות במבצע הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות במבצע, וכי בכל מקרה ההשתתפות במבצע לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם המבצע, ניהולו, תוצאותיו ו/או כל הכרוך בו.
6.8. וואלה! תהיה רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את המבצע ו/או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם ו/או את הפרסים ו/או את מרכיביהם, בהודעה אשר תתפרסם באתר המבצע. מוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי המבצע.
6.9. כל הזכויות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות הקניין הרוחני במבצע ו/או בתכנים הכלולים בו שייכות לוואלה! ואין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם או לשמור ברשות המשתתף כל חלק מן הנ"ל. מובהר בזאת, כי למעט הקבוע בתקנון זה ובכפוף להוראות כל דין חל, אין לעשות כל שימוש בכל תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו, צליל, קוד מקור, קוד יעד, תוכנה, תוכן או בכל זכות אחרת של וואלה! מבלי לקבל הסכמתן לכך מראש ובכתב. 
6.10. עובדי וואלה וענני תקשורת אינם רשאים להשתתף במבצע. האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ"ל. לעניין סעיף זה, "בני משפחה" - אבא, אמא, אח, אחות,בן-זוג, בן, בת.
לבירורים ושאלות ניתן לפנות אל וואלה! בכתובת marketingsupport@walla.net.il 
6.11. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע למבצע ו/או לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.