תקנון - פסטיבל אניניישן

תקנון מבצע  "אניניישן"

 1. הגדרות

חברת ענני תקשורת בע"מ (להלן: "ענני") וערוץ ניקלודיאון (להלן: "הערוץ") מקיימים מבצע נושא פרסים בדף האינסטגרם של הערוץ (להלן: "אתר המבצע") שתנאי ההשתתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן: "המבצע").

 1. פרשנות

2.1.    בכל מקום בו מצויין "ענני" הכוונה גם לחברת ענני ערוצים בע"מ.

2.2    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.

2.3.    בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

2.4.    החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.

2.5.    מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף המחשבים, האינטרנט והסלולר.

 1. תקופת המבצע

3.1.    המבצע יחל בתאריך  24.10.19 בשעה  14:00 וימשך עד ליום ה-31.10.2019 בחצות (להלן: "תקופת המבצע").

3.2.    ענני לא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה למבצע לאחר סיומה של תקופת המבצע. כמו כן, ענני שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת המבצע, להקדימו או להאריכו, ללא הודעה מראש.

 1. כללי המבצע, תנאי ההשתתפות בו והפרסים

  1.  במהלך תקופת המבצע יעלה הערוץ באינסטגרם ניק שני פוסטים: הראשון, הכולל סרטון וידאו יעלה מיד עם תחילת המבצע, והשני, הכולל תמונה, יעלה ביום 28.10.2019 בשעה 14:00, כאשר בכל אחד מהם תופיע חידה הקשורה לאנימציה. בכל אחד מן הפוסטים, יתבקשו המשתתפים לכתוב בתגובה את התשובה לחידה.

4.2.    לצורך מבצע זה ייחשב כמשתתף כל אדם אשר עמד בכל התנאים הבאים במצטבר ("משתתף"); (1) נכנס לדף המבצע (2) פעל בהתאם להוראות המצויות באתר המבצע ובתקנון זה.

 1. בתום תקופת המבצע ייבחרו מתוך כל פוסט זוכים בהתאם למפורט להלן.

 2. מתוך העונים נכונה על החידה שבפוסט הוידאו, יוכרזו כזוכים שלושת המשתתפים החציוניים.

 3. מתוך העונים נכונה על החידה שבפוסט התמונה, יוכרו כזוכים שני המשתתפים החציוניים.

 4. סך הכל יוכרזו כזוכים חמישה משתתפים.

 5. מנגנון קביעת המשתתפים החציוניים הינו כדלקמן:    
   המשיבים לכל אחד מן הפוסטים ימוספרו באופן שהמשיב הראשון הוא מס' 1, המשיב שלאחריו הוא מס' 2 וכך הלאה. בתום תקופת המבצע, צוות השופטים אשר ייבחר על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה מבין עובדי הערוץ (להלן: "צוות השופטים") ישלוף, לגבי כל אחד מן הפוסטים, את רשימת כל המשתתפים שהשיבו על השאלה בתשובה נכונה, והם ימוספרו בהתאם לרשימה האמורה, כאשר מרשימה זו יושמטו המשתתפים שלא השיבו נכונה.

 6. בפוסט הוידאו - כדי לקבוע מי הם שלושת המשתתפים החציוניים, יופחת המספר 3 ממספר כלל המשתתפים שהשיבו נכונה (להלן בסעיף זה בלבד – "מספר הביניים"), והמשתתף ממנו יתחיל הטווח של שלושת הזוכים הינו בעל המספר הסידורי המתקבל מן התוצאה הבאה:

כאשר מספר המשתתפים הינו זוגי: מספר הביניים לחלק לשתיים+0.5, וכאשר מספר המשתתפים הינו אי זוגי: מספר הביניים לחלק לשתיים.

כלומר: אם ישיבו נכונה, לדוגמא, 180 משתתפים, מספר הביניים הוא 177 (180-3) ושלושת הזוכים הם המשיבים בטווח שמתחיל ב-89 [177/2+0.5=89] , כלומר – משיבים מס' 89, 90 ו-91.

אם ישיבו נכונה, לדוגמא, 201 משתתפים, מספר הביניים הוא 188 (201-3) ושלושת הזוכים הם המשתתפים בטווח שמתחיל ב-94 [188/2=94], כלומר – משיבים מס' 94, 965 ו-96.

 1. בפוסט התמונה - כדי לקבוע מי הם שני המשתתפים החציוניים, יופחת המספר 2 ממספר כלל המשתתפים שהשיבו נכונה (להלן בסעיף זה בלבד – "מספר הביניים"), והמשתתף ממנו יתחיל הטווח של שני הזוכים הינו בעל המספר הסידורי המתקבל מן התוצאה הבאה:           

כאשר מספר המשתתפים הינו זוגי: מספר הביניים לחלק לשתיים, וכאשר מספר המשתתפים הינו אי זוגי: מספר הביניים לחלק לשתיים+0.5.

כלומר: אם ישיבו נכונה, לדוגמא, 180 משתתפים, מספר הביניים הוא 178 (180-2) ושני המשתתפים הזוכים הם המשתתפים בטווח שמתחיל ב-89 [178/2=89] , כלומר – משיבים מס' 89 ו-90.

אם ישיבו נכונה, לדוגמא, 201 משתתפים, מספר הביניים הוא 199 (201-2) ו ושני המשתתפים הזוכים הםהמשתתפים בטווח שמתחיל ב-100 [199/2+0.5=89] , כלומר – משיבים מס' 100 ו-101.

 1. כל אחד מן הזוכים יזכה בכרטיס כניסה זוגי, על בסיס מקום פנוי, לפסטיבל האנימציה הבינלאומי "אניניישן" שייערך בסינמטק ירושלים בימים 6-10.11.2019 (להלן: "הפרס").

 2. הערוץ רשאי לפרסם את שמות הזוכים לרבות תמונותיהם בעמוד האינסטגרם של התוכנית.

 1. כללי הזכייה בפרסים

5.1.    במידה ומסיבה כלשהי תבוטל זכייתו של הזוכה, תהא החברה רשאית להעביר את הפרס לזוכה הבא אחריו. החברה רשאית להציע באמצעות חברה מסחרית כלשהי, פרסים חלופיים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. על כן, המשתתפים ו/או הזוכים מוותרים על כל טענה כלפי החברה ו/או הערוץ ו/או מי מטעמם בעניין זה.

5.3     החברה תיצור קשר עם הזוכים באמצעות הודעה פרטית לאינסטגרם בה הם יתבקשו למסור פרטים לשם יצירת קשר. מובהר בזאת, כי האחריות הבלעדית על הקלדת ו/או שליחת הפרטים האישיים, באמצעותם ניתן לאתר את הזוכים כאמור בתקנון זה, חלה על הזוכים עצמם ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ענני ו/או מי מטעמה בעניין זה.

5.4.    זוכה שלא השיב להודעה שקיבל מאת החברה במשך 48 שעות ממועד  הודעת הזכייה, זכייתו תבוטל וייבחר זוכה אחר במקומו.

5.5     הזוכים יקבעו על פי שיקול דעתם הבלעדי של צוות השופטים מטעם הערוץ. ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך. כל משתתף יכול לזכות פעם אחת בלבד.

5.6.    הפרס הינו אישי לזוכה בלבד, ואינו ניתן להסבה, לשעבוד, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. על אף האמור, ענני תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסכים לשינוי בזהות מממש הפרס, לפי בקשתו של הזוכה.

5.7.    למען הסר ספק מובהר בזה, כי הזכייה בפרסים כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. כל הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותו של הזוכה או בקשר למימוש הפרס, לרבות הוצאות מיוחדות בגין מגבלות של הזוכה וכיו"ב, יחולו על הזוכה עצמו בלבד.

5.8.    ענני שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרסים ו/או להציע פרסים חלופיים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.9.    ענני תהיה זכאית לפרסם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את שמו ופרטיו, לרבות תמונתו, של כל זוכה באמצעי התקשורת כפי שתמצא לנכון, ועצם ההשתתפות במבצע מהווה הסכמתם של המשתתפים ו/או הזוכים לפרסום כאמור. ענני שומרת לעצמה את הזכות להתנות את קבלת הפרס בהסכמה של הזוכה לפרסום פרטיו כזוכה כאמור.

5.10    ההשתתפות במבצע וזכייתו של המשתתף בפרס עשוייה להיות מסוקרת באמצעי תקשורת שונים, לרבות אך לא רק לצורך קידומה של ענני ו/או הערוץ. בהשתתפותו במבצע מביע המשתתף את הסכמתו לסיקור זכייתו ב-facebook, רדיו, בטלוויזיה ובעיתונות ו/או בכל מדיה אחרת כפי שענני תמצא לנכון. 

5.11   מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, ענני שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את הזכייה בפרס אם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יש בהתנהלות הזוכה משום הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין.

 1. כללי

6.1.     תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות במבצע, מהוה הסכמה מלאה לכל האמור בו.

6.3     ענני ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במבצע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או באתר המבצע ו/או באתר הערוץ, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטת ענני ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו אף משתתף בכל סעד ו/או זכות, למעט כאמור במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהיה ענני רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את המבצע, לשנות את כמות הפרסים ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון המבצע ותחייב כל אדם ו/או משתתף במבצע. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות למשתתף כלשהו במבצע, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט ענני עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי ענני אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות כל הוצאה, אבדן, הפסד וכיו"ב, שיגרמו לאדם כלשהו, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, לרבות למשתתף כלשהו במבצע, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש במבצע ו/או עקב הפעולות שתנקוט ענני כאמור.

 1. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר, כי במידה ומסיבה כלשהי (לרבות כשלים טכניים ואחרים אשר אינם בשליטת המשתתף) לא יקלטו פרטי הזוכה ו/או התשובות ו/או בשל תקלה טכנית יוכרז משתתף שעל פי תנאי תקנון זה לא היה אמור להיות מוכרז כזוכה במבצע כזוכה או תימסר לו בשגגה הודעה כי זכה ("הזוכה השגוי"), כי אז לענני אין ולא תהא כל אחריות ו/או חובה כלפי הזוכה ו/או הזוכה השגוי ו/או כל משתתף במבצע ו/או כל אדם אחר ולא תעמוד למי מהם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ענני בקשר לכך.

 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות במבצע הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות במבצע, וכי בכל מקרה ההשתתפות במבצע לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם המבצע, ניהולו, תוצאותיו ו/או כל הכרוך בו.

 3. המשתתף במבצע מודע לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, לרבות מערכות התקשורת, המחשוב והרישום, מערכות אלו הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבת תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר קליטת הפרטים במערכות הרלוונטיות ו/או שיבוש בתשובות לשאלות ו/או בקליטת מועד ההשתתפות של כל משתתף.

 4. כל משתתף במבצע מצהיר בזאת כלפי ענני באופן בלתי חוזר כי אין לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ענני בכל הקשור במישרין או בעקיפין במבצע. ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או הזוכה וענני ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית כלפי המשתתף ו/או הזוכה לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אובדן ו/או הוצאה אשר ייגרם למשתתף ו/או הזוכה ו/או למי מטעמם, בקשר ישיר או עקיף עם המבצע.

 5. ענני לא תשא בכל אחריות בקשר לפרס, לרבות טיבו, איכותו, ולכל נזק העלול להיגרם לזוכה שיקבל אותו ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי בקשר עם הפרס .

 6. ענני תהיה רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את המבצע ו/או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם ו/או את הפרס ו/או את מרכיביהם, בהודעה אשר תתפרסם באתר המבצע. מוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי המבצע.

 7. כל הזכויות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות הקניין הרוחני במבצע ו/או בתכנים הכלולים בו שייכות לענני ואין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם או לשמור ברשות המשתתף כל חלק מן הנ"ל. מובהר בזאת, כי למעט הקבוע בתקנון זה ובכפוף להוראות כל דין חל, אין לעשות כל שימוש בכל תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו, צליל, קוד מקור, קוד יעד, תוכנה, תוכן או בכל זכות אחרת של ענני מבלי לקבל הסכמתן לכך מראש ובכתב. 

 8. עובדי ענני אינם רשאים להשתתף במבצע. האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ"ל. לעניין סעיף זה, "בני משפחה" - אבא, אמא, אח, אחות,בן-זוג, בן, בת.

לבירורים ושאלות ניתן לפנות לכתובת nick@nick.co.il   או לדף הפייסבוק של "ערוץ ניקלודיאון" https://www.facebook.com/israelnick

6.12   סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע למבצע ו/או לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו בישראל.