תקנון מבצע מאסטר הרעשנים 

1. הגדרות

חברת ענני תקשורת בע"מ (להלן: "ענני") וערוץ ניקלודיאון (להלן: "הערוץ") מקיימים מבצע נושא פרסים בתכנית ״הרעשנים״ (להלן ביחד ולחוד: "תוכנית המבצע") שתנאי ההשתתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן: "המבצע").​

2. פרשנות

2.1.    בכל מקום בו מצויין "ענני" הכוונה גם לחברת ענני ערוצים בע"מ, לשמיים תוכן והפקות בע"מ ולערוץ ניקלדיאון

2.2    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.

2.3.    בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

2.4.    החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.

2.5.    מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף המחשבים, האינטרנט והסלולר.
 

3. תקופת המבצע

3.1.     המבצע יחל בתאריך 5.7.20 וימשך עד ליום 25.7.20 (להלן: "תקופת המבצע").

3.2.     ענני לא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה למבצע לאחר סיומה של תקופת המבצע. כמו כן, ענני שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת המבצע, להקדימו או להאריכו, ללא הודעה מראש.

4. כללי המבצע, תנאי ההשתתפות בו והפרסים
4.1 על מנת להשתתף במבצע ולצבור נקודות, יש להירשם למשחק "מאסטר הרעשנים" ("המשחק") וזאת או באמצעות אפליקציית  nick play, אותה יש להוריד, ללא עלות למכשיר הטלפון הסלולרי , או באמצעות אתר ניק בכתובת nick.co.il , וזאת באמצעות עדכון הפרטים האישיים לאחר לחיצה על הלחצן " הירשמו" . לא תתאפשר צבירת נקודות ללא רישום פרטי המשתמש.
4.2 לצורך מבצע זה ייחשב כמשתתף כל אדם אשר עמד בכל התנאים הבאים במצטבר ("משתתף"); (1) הוריד את אפליקציית nick play  או נכנס לאתר ניק  (2) נרשם ועדכן את פרטיו האישיים במשחק ״מאסטר הרעשנים״  (3) צפה בתוכנית מאסטר הרעשנים (4) השיב על השאלות המופיעות בתוכנית ״הרעשנים״ באמצעות המשחק ״מאסטר הרעשנים״.

4.3 במהלך תקופת המבצע, יוזמנו המשתתפים לצפות בפרקי התוכנית ״הרעשנים״ המשודרת  שלוש פעמים ביום, בכל אחד מימי השבוע (ראשון עד שבת), בשעות: 10:00, 16:05, 19:00. במהלך השידור של כל אחד מפרקי התוכנית יופיעו על המסך שאלות הנוגעות לתכנית ״הרעשנים״ ולכל שאלה יוצגו 4 תשובות אפשריות.
 

כל שאלה תופיע על המסך לזמן מוגבל. על המשתתף הצופה בתוכנית להיכנס למשחק ״מאסטר הרעשנים״ באפליקציית ניק או באתר ולענות באמצעות המשחק על השאלות המופיעות על המסך. ניתן לענות על השאלה באמצעות המשחק באפליקציה ובאתר רק במשך הזמן בו השאלה מופיעה על המסך. כדי לענות על השאלה על המשתתפים ללחוץ על
התשובה שהם חושבים שהיא הנכונה.
 

במהלך המשחק יעלו על המסך שאלות משני סוגים: שאלה רגילה ושאלת בונוס.

מתן תשובה נכונה על שאלה רגילה מזכה ב- 100 נקודות. מתן תשובה נכונה על שאלת בונוס (המסומנת במילים ״שאלת בונוס״) מזכה ב-500 נקודות.
 

בנוסף לכך – מי שעונה תוך 15 שניות מרגע הופעת השאלה, מקבל תוספת של נקודות באופן יחסי לשווי השאלה ולמהירות התשובה. ככל שהתשובה הנכונה ניתנה מהר יותר, תוספת הנקודות לשאלה תגדל.

מובהר בזאת כי מי שענה לאחר 15 שניות מקבל רק את שווי השאלה בנקודות ללא תוספת נקודות עבור מהירות.

על כל תשובה נכונה יקבל המשתתפים נקודות – ככל שיענו מהר יותר – יקבלו מספר רב יותר של נקודות.

4.4 מידי יום במהלך תקופת המבצע יוצגו בסיום כל משחק בתוכנית שמות שלושת המתמודדים שהגיעו לניקוד הגבוה ביותר, נכון לאותו משחק. רק המתמודד עם הניקוד הגבוה ביותר בכל משחק יזכה בפרס , כמפורט בסעיף 5 להלן. המתמודדים במקומות השני והשלישי אינם זכאים לפרס.

 

4.5 תקופת המבצע, המתמודד עם הניקוד המצטבר הגבוה ביותר יזכה בפרס הגדול, כמפורט בסעיף 5 להלן.
 

5. הפרסים וכללי הזכייה בהם

 

5.1 הפרסים במסגרת המבצע הינם:

בכל אחד מן המשחקים, יזכה המשתתף שצבר את הניקוד הגבוה ביותר במסגרת אותו המשחק בספר הרעשנים. כל משתתף יכול לזכות רק פעם אחת בפרס בגין משחק בודד. הוא לא יוכל לזכות פעמיים בספר, אך יוכל לצבור נקודות.  

בתום תקופת המבצע, המתמודד שצבר את הניקוד המצטבר הגבוה ביותר במסגרת כל משחקי המבצע, יזכה בפרס הגדול – סט מצעים ממותגים "הרעשנים".

 

5.2    במידה ומסיבה כלשהי תבוטל זכייתו של הזוכה, תהא החברה רשאית להעביר את הפרס לזוכה אחר שנבחר על ידה. החברה רשאית להציע באמצעות חברה מסחרית כלשהי, פרסים חלופיים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. על כן, המשתתפים ו/או הזוכים מוותרים על כל טענה כלפי החברה ו/או התוכנית ו/או מי מטעמם בעניין זה.

5.3.  מובהר בזאת, כי האחריות הבלעדית על הקלדת ו/או שליחת הפרטים האישיים, באמצעותם ניתן לאתר את הזוכה כאמור בתקנון זה, חלה על המשתתפים עצמם ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ענני ו/או מי מטעמה בעניין זה. הזוכה יקבע בהתאם להוראות תקנון זה. למשתתפים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

5.4.    הפרס הינו אישי לזוכה בלבד, ואינו ניתן להסבה, לשעבוד, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. על אף האמור, ענני תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסכים לשינוי בזהות מממש הפרס, לפי בקשתו של הזוכה.

5.5.    למען הסר ספק מובהר בזה, כי הזכייה בפרסים כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. כל הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותו של הזוכה או בקשר למימוש הפרס, לרבות הוצאות מיוחדות בגין מגבלות של הזוכה וכיו"ב, יחולו על הזוכה עצמו בלבד.

5.6.    ענני שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרסים ו/או להציע פרסים חלופיים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.7.    ענני תהיה זכאית לפרסם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את שמו ופרטיו, לרבות תמונתו, של כל זוכה באמצעי התקשורת כפי שתמצא לנכון, ועצם ההשתתפות במבצע מהווה הסכמתם של המשתתפים ו/או הזוכים לפרסום כאמור. ענני שומרת לעצמה את הזכות להתנות את קבלת הפרס בהסכמה של הזוכה לפרסום פרטיו כזוכה כאמור.

5.8    ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לאיכות הפרס ו/או טיבו.

5.9    ההשתתפות במבצע וזכייתו של המשתתף בפרס עשוייה להיות מסוקרת באמצעי תקשורת שונים, לרבות אך לא רק לצורך קידומה של ענני ו/או הערוץ. בהשתתפותו במבצע מביע המשתתף את הסכמתו לסיקור זכייתו ב-facebook, רדיו, בטלוויזיה ובעיתונות ו/או בכל מדיה אחרת כפי שענני תמצא לנכון. 

5.10 מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, ענני שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את הזכייה בפרס אם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יש בהתנהלות הזוכה משום הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין.

6. כללי

6.1.     תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות במבצע, מהוה הסכמה מלאה לכל האמור בו.

 

6.2    ענני ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במבצע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או באתר המבצע ו/או באתר הערוץ, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטת ענני ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו אף משתתף בכל סעד ו/או זכות, למעט כאמור במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהיה ענני רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את המבצע, לשנות את כמות הפרסים ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון המבצע ותחייב כל אדם ו/או משתתף במבצע. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות למשתתף כלשהו במבצע, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט ענני עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי ענני אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות כל הוצאה, אבדן, הפסד וכיו"ב, שיגרמו לאדם כלשהו, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, לרבות למשתתף כלשהו במבצע, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש במבצע ו/או עקב הפעולות שתנקוט ענני כאמור.

6.3    מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר, כי במידה ומסיבה כלשהי (לרבות כשלים טכניים ואחרים אשר אינם בשליטת המשתתף) לא יקלטו פרטי הזוכה ו/או התשובות ו/או בשל תקלה טכנית יוכרז משתתף שעל פי תנאי תקנון זה לא היה אמור להיות מוכרז כזוכה במבצע כזוכה או תימסר לו בשגגה הודעה כי זכה ("הזוכה השגוי"), כי אז לענני אין ולא תהא כל אחריות ו/או חובה כלפי הזוכה ו/או הזוכה השגוי ו/או כל משתתף במבצע ו/או כל אדם אחר ולא תעמוד למי מהם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ענני בקשר לכך.

6.4   מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות במבצע הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות במבצע, וכי בכל מקרה ההשתתפות במבצע לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם המבצע, ניהולו, תוצאותיו ו/או כל הכרוך בו.

6.5   המשתתף במבצע מודע לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, לרבות מערכות התקשורת, המחשוב והרישום, מערכות אלו הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבת תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר קליטת הפרטים במערכות הרלוונטיות ו/או שיבוש בתשובות לשאלות ו/או בקליטת מועד ההשתתפות של כל משתתף.

6.6   כל משתתף במבצע מצהיר בזאת כלפי ענני באופן בלתי חוזר כי אין לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ענני בכל הקשור במישרין או בעקיפין במבצע. ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ו/או הזוכה וענני ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית כלפי המשתתף ו/או הזוכה לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אובדן ו/או הוצאה אשר ייגרם למשתתף ו/או הזוכה ו/או למי מטעמם, בקשר ישיר או עקיף עם המבצע.

6.7   השימוש בפרס הינו באחריותו הבלעדית של הזוכה וענני לא תשא בכל אחריות בקשר לפרס, לרבות טיבו, איכותו, ולכל נזק העלול להיגרם לזוכה שיקבל אותו ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי בקשר עם הפרס ו/או מימושו. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ענני בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה שתגרם לו במישרין ו/או בעקיפין עם הפרס ו/או מימוש הפרס.

6.8   ענני תהיה רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את המבצע ו/או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם ו/או את הפרס ו/או את מרכיביהם, בהודעה אשר תתפרסם באתר המבצע. מוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי המבצע.

6.9   כל הזכויות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות הקניין הרוחני במבצע ו/או בתכנים הכלולים בו שייכות לענני ואין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם או לשמור ברשות המשתתף כל חלק מן הנ"ל. מובהר בזאת, כי למעט הקבוע בתקנון זה ובכפוף להוראות כל דין חל, אין לעשות כל שימוש בכל תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו, צליל, קוד מקור, קוד יעד, תוכנה, תוכן או בכל זכות אחרת של ענני מבלי לקבל הסכמתן לכך מראש ובכתב. 

6.10 עובדי ענני אינם רשאים להשתתף במבצע. האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ"ל. לעניין סעיף זה, "בני משפחה" - אבא, אמא, אח, אחות,בן-זוג, בן, בת.

6.11       לבירורים ושאלות ניתן לפנות לדף הפייסבוק של "ערוץ ניק"